Εισαγωγή

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η σχετικά πρόσφατη διεθνής και κυρίως η Ελληνική κρίση μας οδήγησε στις στρατηγικές αποφάσεις:

α) να στραφούμε στις αγορές των λογιστικών, συμβουλευτικών και οργανωτικών υπηρεσιών (παραδοσιακό χώρο ανάπτυξης, από το 1960 ως σήμερα, του Organotecnica Group),

β) να αναπτύξουμε τις ελληνικές διοργανώσεις του Money Show και της Green Expo,

γ) να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας στον εκπαιδευτικό και εκδοτικό χώρο,

δ) να αξιοποιήσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα μας με «PROPRIETARY TRADING» και «HIGH YIELD DEPOSITS»

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

ε) να αλλάξουμε την διοικητική και εταιρική δομή από καθαρά προσωποπαγή σε διοικούμενη με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και ελεγχόμενα πολυμετοχική, με ενδιαφερόμενους επιλεγμένους εταίρους στρατηγικούς επενδυτές που θα προσδώσουν αυξημένο κύρος και προστιθεμένη αξία με την ουσιαστική και ενεργή κρίσιμη συμμετοχή τους.

Η εταιρία στοχεύει στην εύρεση Ελλήνων φίλων συνεργατών μικρομετόχων που θα χρηματοδοτήσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της πραγματοποίησης αλλά και επέκταση στην περιφέρεια των διοργανώσεων του Money Show στην Ελλάδα αλλά και χρηματοδοτεί το σύνολο των λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Mακροπρόθεσμη πιθανή –αλλά όχι δεδομένη-επιδίωξη του “ORGANOTECNICA GROUP FUND” είναι η είσοδος επίλεκτων θυγατρικών του στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ή άλλης πρόσφορης χώρας, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των Κεφαλαίων του και την παραπέρα διεύρυνση της Πολυμετοχικότητας του.