Ποιοι Είμαστε

Μεθοδολογία Συνεργασίας

Ο γενικός τρόπος συνεργασίας του Ομίλου με τους πελάτες του, ιδιαίτερα στις περισσότερο πολύπλοκες περιπτώσεις συμβουλευτικών παρεμβάσεων, στηρίζεται κατά βάση στις εξής φάσεις:

α. Προσδιορισμός του προβλήματος (με ωριαία χρέωση)

Ο πελάτης έρχεται σε επαφή με τον Όμιλο και περιγράφει σε γενικές γραμμές το πρόβλημα του, ή την πρόκληση που αντιμετωπίζει, ή μια αρχική του άποψη για τη φύση ενός έργου στο οποίο θέλει να εμπλακεί.
Ένας ή περισσότεροι ειδικοί του Ομίλου συζητούν με τον πελάτη και εμβαθύνουν στις ανάγκες του και τις προτεραιότητες.
Στόχος αυτών των συζητήσεων είναι να προσδιοριστεί ο αντικειμενικός σκοπός και ο πιθανός χαρακτήρας της απαιτούμενης συμβουλευτικής συμπαράστασης ή έργου.
Στις συζητήσεις αυτές επιδιώκεται και μια κοινή αντίληψη των όρων και του τρόπου προγραμματισμού του έργου και μπορεί να συμφωνηθεί η διατύπωση προτάσεων από τον Όμιλο, με τη μορφή της προκαταρκτικής ανάλυσης που περιγράφεται στη συνέχεια.

β. Υποβολή προκαταρκτικής ανάλυσης

Οι συνεργάτες του Ομίλου και εξωτερικοί του σύμβουλοι που είναι ειδικοί στα θέματα του πελάτη, συζητούν με πλήρη εχεμύθεια την κατάσταση και το είδος βοήθειας που μπορεί να δοθεί στον πελάτη, και του υποβάλλουν μιαν επίσημη πρόταση.
Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την προκαταρκτική ανάλυση του Ομίλου σχετικά με:
• τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη συμβουλευτικής συμπαράστασης
• το μέγεθος και τους στόχους του προτεινόμενου έργου - τη μεθοδολογία και το πρό-γραμμα εργασίας
• την προτεινόμενη στελέχωση και τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις της ομάδας έργου
• τη μορφή της απαιτούμενης συμπαράστασης από πλευράς πελάτη για τη βέλτιστη ολοκλήρωση του έργου
• το είδος των αποτελεσμάτων που αναμένονται από το έργο
• παραμετρική εκτίμηση του χρόνου και του κόστους του έργου
Στο σημείο αυτό, ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να μην θελήσει να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασης.

Στην περίπτωση αυτή, οι μόνες υπηρεσίες που χρεώνονται αφορούν στις δαπάνες του Ομίλου για τις προαναφερθείσες φάσεις διερεύνησης, σύμφωνα με σαφή προηγηθείσα συμφωνία με τον πελάτη και η συμφωνηθείσα ωριαία αποζημίωση.

γ. Έναρξη εργασίας

Το ουσιαστικό έργο ξεκινά μόλις ολοκληρωθεί, σε συνεργασία με τον πελάτη, η εξειδίκευση δύο θεμάτων της πρότασης:

- αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας: αναφέρεται στον προσδιορισμό και το χρονοδιά-γραμμα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κάθε μέλους της ομάδας έργου, που αποτελείται από συνεργάτες του Ομίλου και στελέχη του πελάτη.
Κάθε ανάθεση τέτοιου έργου αποβλέπει σε συγκεκριμένο σκοπό και "στοχεύει" σε συγκεκριμένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Στη φάση αυτή προσδιορίζεται επίσης το χρο-νοδιάγραμμα υποβολής "εκθέσεων προόδου έργου".
- ακριβής προσδιορισμός του κόστους, με βάση την αντίστοιχη παραμετρική εκτίμηση της πρότασης και τα πρόσωπα που τελικά θα αναμειχθούν ένεκα πείρας, διαθεσιμότητας, γνώσεων και τεχνολογίας.

Οι συνεργάτες του Ομίλου αναλαμβάνουν επίσης να βοηθήσουν τον πελάτη να εξασφαλίσει καλή εσωτερική επικοινωνία με τους ανθρώπους της οργάνωσής του, σχετικά με το έργο.
Αυτή η επικοινωνία επιτρέπει να αποφευχθούν περιττές εμπλοκές, πιθανοί ψίθυροι διαφωνούντων και παραπληροφόρηση.
Επιπλέον, ένα καλό σύστημα πληροφόρησης για το έργο διεγείρει το ενδιαφέρον του προσωπικού του πελάτη και βοηθά να καλυφθούν οι ανάγκες συλλογής πληροφοριών, κατά την πρόοδο του έργου.

δ. Ολοκλήρωση εργασίας

Το έργο προχωρεί με συχνές κι ανεπίσημες συζητήσεις και συνεργασίες με το υπεύθυνο προσωπικό του πελάτη, ώστε να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα πλεονεκτήματα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Εξάλλου, η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με τις "εκθέσεις προόδου έργου" επιτρέπει στον πελάτη να ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του έργου.
Ο πελάτης διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αναπροσανατολίσει ή διακόψει τη σχέση με τον Όμιλο.

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει μόνο τα έξοδα και τις αμοιβές μέχρι τη στιγμή της διακοπής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Η ανάθεση του έργου τελειώνει, συνήθως, τυπικά με μια τελική παρουσίαση και, όπου είναι δυνατόν, με μια πλήρη έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται τεκμηρίωση όλων των ευρημάτων, των σχεδίων δράσης, και των πηγών πληροφοριών, που χρησιμοποιήθηκαν.