Ποιοι Είμαστε

Όμιλος

Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων: 1980-1990

Κατά την περίοδο 1980-1990, ο Ομιλος ολοκλήρωσε περισσότερες από 100 σημαντικές μελέτες στην Ελλάδα.
Αυτές κάλυψαν όλα τα γνωστικά πεδία των ειδικοτήτων του, από μικρές οργανωτικές μελέτες μέχρι ευρείας κλίμακος turn-key μελέτες επενδύσεων.
Αντίστοιχα οι μελέτες αυτές απευθύνονταν προς όλες τις ομάδες πελατών του Ομίλου, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλους δημόσιους οργανισμούς.
Με δεδομένο το σχετικά μικρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς, ο Όμιλος άντλησε τη δύναμη και βάθος της διαθέσιμης συμβουλευτικής του εμπειρίας από την ικανότητα των εταιριών του να "στρατολογούν" και συνεργάζονται σε κάθε μελέτη με ειδικούς εξωτερικούς επιστήμονες, και από την καλή του φήμη που του επέτρεπε να ηγείται ομάδων συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρίες.

Στο τέλος των πρώτων 10 ετών δραστηριότητας, το δίκτυο του Ομίλου κάλυπτε πε-ρισσότερα από 20 γραφεία σε όλες τις σημαντικές επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Από τους αρχικούς φορείς, οι Organo ΕΠΕ και IMC είχαν διακόψει τις δραστηριότητές τους με απορρόφησή τους από τους αντίστοιχους συνεργάτες του Ομίλου (ΕΟΕΜ και Organodata ΕΠΕ).
Την ίδια στιγμή, νέες μικρές οργανώσεις αναπτύχθηκαν και συμμετείχαν στον Ομιλο, υπό την ιδιότητα του "ειδικού συνεργάτη", ιδιαίτερα μη- κερδοσκοπικές Ενώσεις (Ελληνική Εταιρία Δικαιόχρησης), Ινστιτούτα ΙΕΕΔ, ISA), εξειδικευμένες αυτόνομες εταιρίες (CGC), εκμεταλλευόμενες τους πόρους του Ομίλου και παρέχοντας κάλυψη σε τομείς αιχμής.
Η αναδιοργάνωση του 1991
Το 1991, ο νέος Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Κωστής Ζευγαρίδης, αναδιοργάνωσε τις δρα-στηριότητες του Ομίλου σε τέσσερις κύριες Διευθύνσεις Δραστηριοτήτων (ΔΔ):

α. Η ΔΔ Εφαρμογών Στρατηγικής,
με βασικό φορέα την ΕΟΕΜ και την υποστήριξη της Organotecnica ΕΠΕ και του δικτύου των επαρχιακών συμβούλων, παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς:
• οικονομοτεχνικών μελετών
• μελετών και εφαρμογών μάρκετινγκ
• μελετών στρατηγικού και γενικού σχεδιασμού.

β. Η ΔΔ Οργάνωσης και Διοίκησης,
με βασικό φορέα την Organotecnica ΕΠΕ και την υποστήριξη της Organodata ΕΠΕ παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς:
• διοίκησης
• εσωτερικής οργάνωσης
• πληροφορικής.

γ. Η ΔΔ Εσωτερικής Ανάπτυξης,
με βασικό φορέα την Organotecnica ΕΠΕ παρείχε υπηρεσίες στους τομείς του συμβούλου διαχείρισης και λογιστηρίου, εκπαίδευσης/επιμόρφωσης προσωπικού.

δ. Η ΔΔ Δημοσίων Σχέσεων,
με βασικό φορέα την Organopublica, παρείχε υπηρεσίες στους τομείς:
• συμβουλών δημοσίων σχέσεων
• διαχείρισης/υλοποίησης εκδόσεων.

Ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης του1991, οι δραστηριότητες του Ομίλου επεκτάθηκαν έντονα, ιδιαίτερα στις περιοχές των δύο τελευταίων ΔΔ, παρέχοντας την κάλυψη των υπηρεσιών Εσωτερικής Ανάπτυξης σε πολλές ΜΜΕ και επεκτείνοντας το εύρος υποστήριξης δημοσίων σχέσεων.
Τέλος, το 1992, ο Ομιλος Organotecnica, μαζί με ορισμένους άλλους μεγάλους Οίκους Συμβούλων, υπήρξε συνιδρυτής του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ), μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FEACO).

Money Show και νέες δραστηριότητες του Ομίλου

Το σημαντικότερο έργο υψηλού προφίλ του Ομίλου, μετά την αναδιοργάνωση του 1991, ήταν η δημιουργία, από το 1992, και ετήσια διοργάνωση του MoneyShow, Πολυ- συνεδρίου και Εκθεσης Χρηματοοικονομικών και Χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Το Money Show, με την εμβέλεια και αξιοπιστία του, έδωσε σημαντική ώθηση στο εύρος των παρεμβατικών δυνατοτήτων του Ομίλου και ενέταξε στις τάξεις του την εξειδικευμένη εταιρία Αναπαράσταση ΕΠΕ.
Το 1993 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ο κ. Ηλίας Φαραγγιτάκης, που αναδιοργάνωσε τον Ομιλο στη βάση της ανανέωσης του δυναμικού των εξειδικευμένων συνεργατών του και ίδρυσε μια νέα δυναμική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων, με αρμοδιότητες εποπτείας των υπολοίπων:

ε. η ΔΔ Καινοτομικών Εφαρμογών, με τη συνδρομή του Κέντρου Καινοτομικών Εφαρμογών του Ομίλου:
• διαχειρίζεται το Money Show
• υποστηρίζει την ανάπτυξη του Ομίλου σε τομείς μεθοδολογιών αιχμής και νέων χρηματοδοτικών μεθόδων.
Εν κατακλείδι, η πορεία του Ομίλου Organotecnica από το 1960 (έτος ίδρυσης της Organotecnica ΕΠΕ) μέχρι σήμερα, υπήρξε μια πορεία παράλληλη με την εξέλιξη των υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 λίγοι μιλούσαν για οργάνωση επιχειρήσεων, ενώ ο όρος μάρκετινγκ ήταν σχεδόν άγνωστος.
Σήμερα τα χρηματοοικονομικά και χρηματοπιστωτικά εργαλεία αποκτούν ένα συνεχώς διευρυνόμενο κοινό, ενώ η πορεία προς την ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση δημιουργεί στις ελληνικές εταιρίες διευρυνόμενες ανάγκες εσωτερικής αναδιοργάνωσης και στρατηγικού σχεδιασμού.
Οι υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από δύο αντίρροπες ανάγκες:
• ανάγκη εξειδίκευσης, λόγω της σημαντικής αύξησης του γνωστικού αντικειμένου και των ειδικευμένων τεχνικών κάθε ξεχωριστού τομέα
ανάγκη συνδυασμού και εποπτείας του συνόλου των τεχνικών όλων των τομέων παρέμβασης, ώστε να γίνεται η βέλτιστη προσαρμογή τους σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Η στρατηγική του Ομίλου, από την εποχή της ίδρυσης του, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
Η δυνατότητα του για σύγκληση και εποπτεία διεπιστημονικών ομάδων έργου υπήρξε το βασικό πλεονέκτημα των προτάσεων του.
Η επιτυχία των παρεμβάσεών του καταδεικνύει την ορθότητα της επιλογής αυτής.

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ομίλου
Η κεντρική αντίληψη των συμβουλευτικών παρεμβάσεων και προτάσεων του Ομίλου πα-ραμένει, όπως και στις παλαιότερες περιόδους δραστηριοτήτων του, επικεντρωμένη σε τρεις βασικές αρχές:

• Οπως ακριβώς συμβαίνει και με ένα άρρωστο οργανισμό, το κάθε σύμπτωμα-πρόβλημα- μιας οργάνωσης δεν πρέπει να καταπολεμάται απευθείας, αλλά απαιτείται να προηγηθεί διάγνωση των αιτίων του, δηλαδή της ασθένειας.
• Η διάγνωση αυτή συχνά πρέπει να ξεπερνά τους χώρους στους οποίους εκδηλώνεται το πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί να επεκταθεί και στο ευρύτερο περιβάλλον του οργανισμού ή τον περιβάλλοντα χώρο της οργάνωσης.
• Οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην οργάνωση τείνουν, με την πάροδο του χρόνου και τη δύ-ναμη της συνήθειας και της αδράνειας, να υποβαθμίζουν, να παραβλέπουν, ή να θεωρούν φυσιολογικές ορισμένες δυσλειτουργίες ή συμπτώματα της οργάνωσης.
• Ο αντικειμενικός εξωτερικός σύμβουλος οφείλει να εντοπίσει αυτές τις "προκαταλήψεις" και να τεκμηριώσει τις συνέπειες τους.
• Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων οργανώσεων σε συνδυασμό με το συνεχώς αναδιαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργεί ανάγκη για εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων στην συνολική ανάλυση των δεδομένων δραστηριοποίησης της εταιρίας, ώστε να εντοπιστούν σωστά τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα και οι τομείς λειτουργίας της που χρήζουν παρεμβάσεων.
Με την έννοια αυτή, ο καταμερισμός των σημερινών αντικειμένων του Ομίλου στις 5 Διευθύνσεις Δραστηριοτήτων έχει περισσότερο το νόημα του καλύτερου συντονισμού και λι-γότερο το νόημα του θεματολογικού περιορισμού τους σε πέντε αυθαίρετα καθορισμένους τομείς.
Η πορεία του Ομίλου τις τελευταίες δεκαετίες και η πολυσχιδής δραστηριότητα των εταιριών που συνεργάζονται υπό τη σκέπη του, δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί, ακόμα και με μια αναλυτική παράθεση των δραστηριοτήτων τους στην περίοδο αυτή.

Παρά ταύτα, για τη διευκόλυνση της παρουσίασης τους, επιχειρείται στα επόμενα
• Η γενική παρουσίαση των αντιλήψεων του Ομίλου για τις ανάγκες κάθε ξεχωριστού Τομέα δράσης, σύμφωνα με την κατάσταση που διαμορφώθηκε διαχρονικά στην Ελληνική αγορά
• Η συνοπτική παρουσίαση των εργασιών που καλύπτονται στα πλαίσια κάθε Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων.

ΔΔ Καινοτομικών Εφαρμογών

Η Καινοτομία, όπως και το μάρκετινγκ άλλωστε, ανθίζει σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον διαρκών αλλαγών και σε κοινωνίες που διανύουν το δρόμο από μια διαχειριστική οικονομία και κοινωνία προς μια επιχειρηματική.
Οι νέες επιχειρήσεις της Ελλάδας, που δεν στηρίζονται αποκλειστικά σε κάποια πα- ραδεδομένα προϊόντα ή υπηρεσίες με εμπορική απήχηση, συχνά αντιμετωπίζουν τις οδύνες της μετάβασης προς τις νέες αγορές.
Τα προβλήματά τους είναι καταρχήν προβλήματα ρευστότητας, τα οποία επιτείνονται δραματικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου είναι υποχρεωμένες να δρουν σε μια αντιεπιχειρηματική κοινωνία όπου η κρατική αδιαφορία για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς και οι πιέσεις των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων εμποδίζουν την ουσιαστικότερη κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή.

Με βάση το προηγούμενο σκεπτικό, η ΔΔ Καινοτομικών Εφαρμογών του Ομίλου Organotecnica έχει αναλάβει τον εξής τριπλό ρόλο:
α. Του συντονισμού των δραστηριοτήτων των υπολοίπων ΔΔ του Ομίλου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη και η εφαρμογή, στην ανάπτυξη των λύσεων, των τεχνικών της Καινοτομίας,
β. Τη διαχείριση της ανάπτυξης καινοτομικών λύσεων για λογαριασμό πελατών του Ομίλου, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης τεχνολογιών αιχμής και κεφαλαίων και της υλοποίησης νέων χρηματοδοτικών λύσεων και μεθόδων,
γ. Τη διαχείριση καινοτομικών έργων του ιδίου του Ομίλου, μέχρις ότου αυτά ξεπεράσουν το στάδιο της ανάπτυξης και φτάσουν σε επίπεδο ωριμότητας. Το σημαντικότερο καινοτομικό έργο του Ομίλου της τελευταίας περιόδου είναι το Money Show και μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών που προέκυψαν από αυτό.

ΔΔ Οργάνωσης και Διοίκησης

Τα προβλήματα οργάνωσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα οφείλονται ως επί το πλείστον, στις παρακάτω αιτίες:
α. Στη γρήγορη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, από πλευράς κύκλου εργασιών και δυνα-μικότητας παραγωγής, χωρίς τη συνακόλουθη ανάπτυξη της εσωτερικής τους οργάνωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της αποπροσωποποίησης της στελέχωσης, την επιλεκτική μόνον εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εσωτερικής οργάνωσης σε διαφορετικούς τομείς λειτουργίας, και τη διατήρηση ενός αρχαϊκού συστήματος συντονισμού και λήψης απο-φάσεων (συνήθως γύρω από την ιδρυτική προσωπικότητα ή τους διαδόχους της).
Η διατήρηση του βασικού οργανωτικού σχήματος σε τέτοια μορφή δημιουργεί διαπλοκές των προτεραιοτήτων της "εταιρίας" (ως αυτόνομου κερδοσκοπικού οργανισμού) με τις προτεραιότητες των ατόμων τα οποία για ιστορικούς λόγους βρίσκονται στις θέσεις-κλειδιά και λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις σε χρόνο και με ρυθμούς που ταιριάζουν με τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα τους.
β. Στις αλλαγές της αγοράς που ανέτρεψαν το παλαιότερο σκηνικό της εύκολης διάθεσης των παραγομένων προϊόντων, εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισμού, της ανόδου του επιπέδου πληροφόρησης του κοινού, της εξέλιξης των προτιμήσεων και προτεραιοτήτων της πελατείας, της εμφάνισης νέων μέσων διάπλασης της κοινής γνώμης, και της γενικότερης στενότητας στην αγορά.
Οι αλλαγές αυτές δεν δημιούργησαν απευθείας οργανωτικά προβλήματα, αλλά έφεραν στην επιφάνεια τα κακώς κείμενα της υφιστάμενης οργάνωσης και κατέδειξαν την αδυναμία των παλαιών διοικητικών σχημάτων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα,
γ. Στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της οργανωτικής τεχνογνωσίας, που δημιουργεί προβλήματα σε όσες επιχειρήσεις αργήσουν να τις ενσωματώσουν, λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος που αποκτούν οι πρωτοπόροι ανταγωνιστές τους.
δ. Στην εξέλιξη και ανάπτυξη των υπηρεσιών και τρόπων συνεργασίας με συμπληρωμα-τικές εταιρίες (π.χ. μεταφορών, διάθεσης, χρηματοδότησης) και την σταδιακή εξάπλωση νέων σχημάτων πίστωσης και παραγωγικών συνεργασιών, που δημιουργούν τον κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά όσων βασίζονται σε "παλιές δοκιμασμένες συνταγές",
ε. Στη μεγάλη ανάπτυξη και διασπορά του όγκου των σημαντικών πληροφοριών, που συνοδεύεται από ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του όγκου των άχρηστων πληροφοριών, και δημιουργεί πραγματικό μπλοκάρισμα στα παλαιάς μορφής συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και λήψης κρίσιμων αποφάσεων τακτικής ή/και στρατηγικής.
στ. Στην άνοδο του κόστους μιας σειράς συντελεστών της παραγωγής, διάθεσης, απο-θήκευσης ή διαχείρισης, που παλαιότερα υποβαθμίζονταν ή αγνοούνταν, με συνέπεια τη μείωση της κερδοφορίας από λόγους που η ιστορική διοίκηση αδυνατεί να κατανοήσει.
Ειδικότερα στην περίπτωση του Δημόσιου Τομέα, μια επιπλέον σειρά προβλημάτων
οργάνωσης προκύπτουν εξαιτίας:
α. Της δυσχέρειας αποτίμησης της έννοιας του "κοινωνικού κέρδους",
β. Της δυσκαμψίας που αποτρέπει εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές και εκλογικεύσεις.
γ. Της δημιουργίας και ανάπτυξης κατεστημένων μορφών άτυπης οργάνωσης, που υποβοηθάται συχνά από την έλλειψη εκπαιδευμένου μάνατζμεντ και τη συχνή αλλαγή της ανώτατης διοίκησης.
Οι Εφαρμογές Οργάνωσης & Διοίκησης του Ομίλου Organotecnica, με δεδομένες τις παραπάνω διαπιστώσεις και την πολυετή πείρα των στελεχών του στα προβλήματα αυτά, περιλαμβάνουν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:


Οργάνωση και διοίκηση
• Αξιολόγηση και βελτίωση οργανωτικών δομών και διαδικασιών στους τομείς εμπορίας, έρευνας και ανάπτυξης παραγωγής, αγορών, οικονομικών και γενικής διεύθυνσης.
• Παροχή συμβουλών σε θέματα γενικού σχεδιασμού, ελέγχου, συστημάτων οργάνωσης.
• Σχεδιασμός οργάνωσης, γενική στρατηγική και καθορισμός αντικειμενικών σκοπών, αξιολόγηση προγράμματος, παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Μελέτες και εφαρμογές οργάνωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Ταμείων

Ερευνα και στρατηγική μάρκετινγκ, πωλήσεων, διανομών
• Γενικές οικονομικές μελέτες, μελέτες αγοράς, έλεγχοι τεχνικοί και προϊόντων.
• Στατιστική ανάλυση, έρευνες κατανάλωσης, προβλέψεις πωλήσεων και συμμετοχής στα μερίδια της αγοράς,
• προγράμματα δραστηριότητας πωλητών (διεύθυνση, υποκίνηση, ανάπτυξη, έλεγχος).
• Τιμολογιακή πολιτική, συστήματα εκπτώσεων, πολιτική διαφήμισης και. ανάπτυξης πωλήσεων.
• Πολιτική διανομής και τοποθέτησης: έρευνες για νέα κανάλια πωλήσεων, μελέτες μεταφοράς, διοίκηση στόλων οχημάτων, οργάνωση δρομολογίων αυτοκινήτων, διοίκηση αποθεμάτων και αποθηκών, σχεδιασμός συστήματος διανομής, επεξεργασία λαμβανομένων παραγγελιών

Οργάνωση και απλοποίηση γραφειακών εργασιών
• Συμπαράσταση στην οργάνωση γραφείου και εργασιών γραφείου, όπως επίσης και στην επιλογή «μηχανών» γραφείου.
• Μελέτες και σχεδιασμός αρχείων, εντύπων, διαδικασιών και εφαρμογή γραφειακού αυτοματισμού.
• Χωροοργάνωση (αξιοποίηση χώρων), ασφάλεια χώρων, επικοινωνίες. Συστήματα οικονομικού ελέγχου
• ° Οικονομική ανάλυση, ανάλυση απόδοσης, προϋπολογιστικός έλεγχος, έλεγχος βελτιστοποίησης αποδοτικότητας επενδύσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αποτίμησης έργων.
• Διαγνωστική και αξιολόγηση εκτελουμένων έργων και επιχειρήσεων.
• Χειρισμός προβλημάτων ρευστότητας.
• Συστήματα πρότυπου κόστους και σχεδιασμού κερδών, συστήματα ελέγχου κόστους, συστήματα ελέγχου εκτελουμένων έργων και σύνταξης αναφορών και εκθέσεων.
• Ανάπτυξη συστημάτων λογιστικής και «καταστιχογραφίας».
• Συστήματα διοικητικής λογιστικής και ελέγχου με βάση ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οργάνωση παραγωγής, παραγωγικότητα, τεχνολογία
• Προσδιορισμός θέσεων εργασίας και εγκαταστάσεων.
• Προϋπολογισμός, σχεδιασμός, προγραμματισμός και χρονικός προσδιορισμός παραγωγής.
• Ελεγχος αποθεμάτων, βελτίωση παραγωγικότητας.
• Προγράμματα μεθόδων και προτύπων, ποιοτικός έλεγχος, οργάνωση θέσεων ελέγχου, εργονομία, μελέτη εργασίας, συστήματα κινήτρων απασχόλησης.
• Ανάλυση αξίας, προγράμματα μείωσης κόστους παραγωγής, συντήρησης, γραφειοκρατικών και άλλων έμμεσων εργασιών.
• Πρακτικές επίβλεψης.

Μηχανογράφηση, λογισμικό, συστήματα πληροφοριών διοίκησης
• Καθορισμός της πολιτικής στα θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων
• Ερευνες για συστήματα διοίκησης με βάση ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
• Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων
• καθορισμός και σύνταξη βασικών προγραμμάτων και εφαρμογών διοίκησης.
• Συμπαράσταση στον προγραμματισμό και τη λειτουργία συστημάτω

ΔΔ Δημοσίων Σχέσεων

Η πολιτική "επικοινωνίας" των ελληνικών εταιριών είναι από τους πιο παραγνωρισμένους τομείς της λειτουργίας τους.

Παρά ταύτα, οι σύγχρονα οργανωμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη αντιληφθεί ότι η από καιρού μετάβαση σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό, όπου η διαφοροποίηση των προϊόντων και η σωστή προσέγγιση του κοινού είναι κλειδί για την επιτυχία, δημιουργεί την απαίτηση για πολιτική επικοινωνίας "μακράς πνοής" και επαγγελματικής εκτέλεσης.

Οι Εφαρμογές Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου Organotecnica περιλαμβάνουν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

Προγράμματα δημοσίων σχέσεων
• Πλήρη προγράμματα δημοσίων σχέσεων.
• Καινοτόμες προτάσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων.
• Διαφημιστική στρατηγική, καθορισμός των μεθόδων και μέσων των δημοσίων σχέσεων.
• Διαφημιστικά προγράμματα και ιδέες, δημιουργικό.

Παραγωγή υλικού προβολής
• Παραγωγή υλικού προβολής, προετοιμασία και. επίβλεψη διαφημιστικού υλικού για λογαριασμό επιχειρήσεων ή οργανισμών.
• Τεχνολογικά εξελιγμένοι τρόποι κατασκευής διαφημιστικού υλικού για πρωτότυπη και φθηνή προβολή προσαρμοσμένη σε όλα τα μέσα διαφήμισης.

Οργάνωση υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων
• Συμβουλές και μελέτες για την ανάπτυξη, εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων δημο-σίων σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις, κλπ.

ΔΔ Εσωτερικής Ανάπτυξης

Η εσωτερική ανάπτυξη έχει, τα τελευταία χρόνια, καταστεί μονόδρομος στις επιλογές των επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους:

α. Τα δεδομένα των αγορών μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς, στα πλαίσια της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, και η συνέχεια και ταχύτητα στην ανάπτυξη της πολιτικής μιας επιχείρησης απαιτεί τη στελέχωση της από άτομα με "εσωτερική" γνώση της εταιρίας, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Αντίθετα, η συνεχής αλλαγή της στελέχωσης με εξωτερικές προσλήψεις ή νέους συνεργάτες, και διακοπή των σχέσεων με τους παλαιούς, δημιουργεί προβλήματα "χρονικού κενού" στην προσαρμογή και αξιοποίησή τους.
β. Το κόστος της συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού είναι μικρότερο από το κόστος αλλαγής του προσωπικού.
Επιπλέον, η μακροχρόνια παραμονή ενός κορμού στελεχών σε μια επιχείρηση επιτρέπει την ανάπτυξη κοινών στόχων και πνεύματος ομάδας, εφόσον ο διοικητικός χειρισμός και συντονισμός τους είναι ορθός.
Για την υλοποίηση της εσωτερικής ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις έχουν κατεξοχήν την ανάγκη της συνδρομής εξωτερικών συμβούλων.
Αυτό οφείλεται αφενός στην ανάγκη για εξωτερικές "αντικειμενικές" αξιολογήσεις των στελεχών (το οποίο δεν είναι εγγυημένο όταν οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις γίνονται μέσα από την επιχείρηση), αφετέρου στην ανάγκη υποστήριξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης από άτομα με μεγάλη εξειδίκευση (τα οποία δεν αξίζει να απασχολεί μόνιμα η επιχείρηση, γιατί δεν είναι απαραίτητη αυτή η εξειδίκευση στην καθημερινή της λειτουργία).
Λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την οργανωτική βελτιστοποίηση μιας επιχείρησης, η εσωτερική της ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει το βασικό μοχλό προσαρμογής της στα μεταβαλλόμενα δεδομένα του περιβάλλοντος της.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μια από τις βάσεις της δικαιόχρησης (franchising), μιας επιτυχημένης μεθόδου ανάπτυξης της εμπορίας που είναι γνωστό ότι παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό αποτυχιών, είναι η τυποποιημένη και υποχρεωτική ανάπτυξη των μεθόδων εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης και προσαρμογής των στελεχών των δικαιοδόχων (franchisees).

Οι Εφαρμογές Εσωτερικής Ανάπτυξης του Ομίλου Organotecnica περιλαμβάνουν, στα πλαίσια των ανωτέρω, τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

Αξιολόγηση και υποκίνηση προσωπικού

• Καθορισμός πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
• Αξιολόγηση του ανθρώπινου στοιχείου και του κλίματος σχέσεων μέσα στην επιχείρηση.
• Αποτίμηση εργασίας, ψυχολογική εκτίμηση, συστήματα διαβάθμισης και αμοιβών, αξιολόγηση ατομική εργαζομένων, παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας.
• Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού, πρόσληψη, διοίκηση προσωπικού, βελτίωση επικοινωνίας και προαγωγή του δημιουργικού πνεύματος.
• Μελέτες εργατικών σχέσεων
Εκπαίδευση προσωπικού
• Προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του προσωπικού του συγκεκριμένου πελάτη.
• Επιμόρφωση και εκπαίδευση σε μεθόδους και τεχνικές διοίκησης.
Εκπαιδευτικό υλικό
• Συγγραφή και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού, που αφορά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Εκδοση περιοδικών και βιβλίων κατάλληλων για την επιμόρφωση προσωπικού επιχειρήσεων.

ΔΔ Εφαρμογών Στρατηγικής

Με δεδομένη τη μεγάλη κινητικότητα των αγορών, και τη συνεπαγόμενη συνεχή εμφάνιση ευκαιριών για επιχειρηματική δράση, η σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Με δεδομένα όσα έχουν ήδη παρουσιαστεί στην παρουσίαση της ΔΔ Καινοτομικών Εφαρμογών; οι ειδικές Εφαρμογές Στρατηγικής του Ομίλου Organotecnica περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

Μελέτες στρατηγικών επιλογών
• Ανάπτυξη προϊόντων και στρατηγικές ανάπτυξης νέων τομέων, πολιτική προϊόντος, έρευνες νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.
• Μελέτες επιλογής οικονομικής θέσης των επενδύσεων.
• Παροχή συμβουλών σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, διερεύνησης δυνατοτήτων επενδύσεων, σύνταξης συμβολαίων κοινοπραξίας.
• Μελέτες και υπηρεσίες ίδρυσης, συγχωνεύσεων, μετατροπών, πωλήσεων εταιριών.
• Μελέτες δανειοδοτήσεων, ρυθμίσεων, εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Μελέτες σκοπιμότητας
• Μελέτες σκοπιμότητας για νέες επενδύσεις.
• Οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας.
• Μελέτες υπαγωγής/επιδότησης σε Αναπτυξιακούς Νόμους και προγράμματα της Ε.Ε.
• Ανάλυση "κόστους-ωφελείας" για συστήματα παραγωγής και άλλες δραστηριότητες.
• Μελέτες βελτιστοποίησης της εκτέλεσης έργων.
• Μελέτες διάσωσης εργοστάσιων.

Μελέτες ανάπτυξης
• Αναλύσεις κατά τομέα δραστηριότητας (σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο), μελέτες περιφερειακής και εθνικής εκβιομηχάνισης.
• Προβλέψεις τάσεων εξέλιξης πληθυσμού.
• Ανάλυση πηγών και πόρων (ευχέρεια και δυνατότητα ανάπτυξής τους) και μελέτες βελτιώσεων.

• Επεξεργασία προγραμμάτων ανάπτυξης και σχημάτων χρηματοδότησης του Ομίλου Organotecnica.