Franchise

Σκοπιμότητα

Σκοπιμότητα της Έκθεσης

Η αγορά χρήματος στην Ελλάδα

Η Ελλάδα ανήκει στις αναπτυσσόμενες χώρες και για το λόγο αυτό, παρουσιάζει μία σημαντική χρονική υστέρηση σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την αγορά χρήματος. Η αγορά αυτή, με την ευρεία της έννοια, μόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια άρχισε να κάνει εμφανή και με απαιτήσεις την παρουσία της στη χώρα μας.

Με την αρχική της μορφή, στην Ελλάδα η αγορά χρήματος (Τράπεζες, Χρηματιστήριο) ήταν γνωστή, με τα λιγοστά προϊόντα της, μόνο σε φορείς του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Το ευρύτερο κοινό αντιλαμβανόταν την αγορά αυτή μόνον ως Ταμιευτήριο Καταθέσεων και ως Στεγαστική Πίστη. Με την πάροδο του χρόνου και με την αύξηση της ζήτησης χρήματος λόγω στενότητας σε θέματα ρευστότητας των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και της καθημερινής κίνησης των επιχειρήσεων, καθώς και λόγω της
εισόδου της χώρας μας στην Ε.E, η αγορά χρήματος άρχισε να κάνει εντονότερη την παρουσία της με τη δημιουργία και εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, τα τελευταία είκοσι χρόνια, διάφορα προϊόντα, παλαιά ή νέα, έχουν τύχει σημαντικής προβολής από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με συνέπεια την άνοδο του επιπέδου ενημέρωσης του ευρέος κοινού σε θέματα όπως το Χρηματιστήριο, τα Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου, τα Ομόλογα κλπ. Παράλληλα, η είσοδος νέων φορέων στην αγορά αυτήν οδήγησε, μέσα από τον ανταγωνισμό και τα αυξημένα κονδύλια προώθησης
πωλήσεων, στην ευρεία προβολή στους παραγωγικούς φορείς πληθώρας πρωτοεμφανιζομένων "προωθημένων" τρόπων χρηματοδότησης (factoring, farfeiting, franchising, κλπ.).

Τέλος, η επερχόμενη πλήρης απελευθέρωση της αγοράς χρήματος, ενόψει της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, προβλέπεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό με παράλληλη αύξηση του εύρους των διατιθεμένων προϊόντων και υπηρεσιών και του πλήθους των εμπλεκομένων στην αγορά, από την πλευρά της προσφοράς, με άμεσή συνέπεια την παροχή ευρύτερων επιλογών, τόσο στην αναζήτηση χρήματος όσο και στην αναζήτηση νέων τρόπων επενδύσεων.

Τα δεδομένα της προηγηθείσας συνοπτικής παρουσίασης εξειδικεύονται ως ακολούθως:
Παρά τις ριζικές μεσοπρόθεσμες ανακατατάξεις, λόγω μνημονίου, η ελληνική αγορά χρήματος είναι ικανοποιητικού μεγέθους και με μακροπρόθεσμη δυνατότητα ανάπτυξης αλλά, ακόμα, βρίσκεται αρκετά πίσω από την αντίστοιχη διεθνή αγορά.

Το ενδιαφέρον του κοινού και των φορέων της αγοράς, είτε για χρηματοδοτήσεις είτε για
επενδύσεις, είναι αυξανόμενο και προβλέπεται να κορυφωθεί.

Η ενημέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά
χρήματος, είναι γνωστή σ'όλη της την έκταση μόνο στους ειδικούς, ενώ στο ευρύ κοινό
είναι γνωστά μόνον επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να
μένουν ανεκμετάλλευτα η ενημέρωση του κοινού, ως προς τα προϊόντα κ αι τις υπηρεσίες
που μπορεί να προσφέρει η ελληνική αγορά χρήματος σήμερα, γίνεται αποσπασματικά
μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και εξειδικευμένων σεμιναρίων από τ ην κάθε
προσφέρουσα εταιρία, και μόνον για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Αποτέλεσμα αυτής της
μορφής ενημέρωσης είναι η έλλειψη σφαιρικής και πλήρους γνώσης της ελληνικής αγοράς
χρήματος από τους ενδιαφερόμενους να χρηματοδοτηθούν ή να επενδύσουν.

Σκοπιμότητα της Έκθεσης

Στα πλαίσια της προηγηθείσας παρουσίασης, είναι προφανές ότι η Έκθεση στοχεύει πρώτιστα να παράσχει τη δυνατότητα:

(α) στην ελληνική αγορά χρήματος να προβεί σε σφαιρική παρουσίαση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών, που δύναται να προσφέρει προς κάθε ειδικά ενδιαφερόμενο

(β) παρουσίασης νέων προϊόντων/υπηρεσιών προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους

(γ) εκτενούς παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών σε κατάλληλο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας το απόρρητο των συζητήσεων με κάθε ενδιαφερόμενο

(δ) στους συμμετέχοντες εκθέτες να γνωρίσουν τους ανταγωνιστές τους

(ε) στους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν από κοντά επαγγελματίες ειδικευμένους σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν συνδέονται άμεσα με τον τραπεζικό χώρο (brokers, venture capital κλπ.)

(στ) σε εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο να παρουσιάσουν την οικονομική τους κατάσταση και να προδιαγράψουν την πορεία τους με στόχο την προσέλκυση νέων επενδυτών

(ζ) στην αγορά χρήματος να διαφημίσει την ύπαρξή της, τη δυναμικότητά της, και τις δυνατότητές της μέσω μιας, μέχρι σήμερα ανύπαρκτης, αποκλειστικά δικής της Έκθεσης

(η) στη χώρα μας και τους φορείς της οικονομίας της να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, μέσω μιας Έκθεσης διεθνούς κύρους, οργανωμένης στα πρότυπα αντίστοιχων ετήσιων Εκθέσεων του εξωτερικού (Λονδίνου, Hong Kong, κ.α.).

Παράλληλα, το Συμπόσιο, που πλαισιώνεται από την Έκθεση, θα παράσχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για ειδικά θέματα μέσω ομιλιών από ειδικούς του χώρου.

Τα ανωτέρω ενδεικτικά σημεία καταδεικνύουν τη σκοπιμότητα του Συμποσίου και της παράλληλης Έκθεσης και την αναγκαιότητα της τελευταίας, ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων στα πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, ενώ στηρίζουν και τη φιλοδοξία του οργανωτή του Συμποσίου για την συνέχιση της ετήσιας πραγματοποίησης αμφοτέρων.